Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superexcellence
superexcellence
[,su:pə'eksələns]
danh từ
sự tuyệt diệu, sự tuyệt vời, sự xuất chúng


/,sju:pə'reksələns/

danh từ
sự tuyệt diệu, sự tuyệt vời, sự xuất chúng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.