Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tie beam


    Chuyên ngành kỹ thuật
dầm giằng
rầm neo giữa
thanh kéo
    Lĩnh vực: xây dựng
đà ràng
dầm neo
thanh căng (trong vòm)
thanh kéo giằng
thanh tà vẹt (gỗ) viên gạch đặt dọc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.