Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
top of the morning
top+of+the+morning

[top of the morning]
saying && slang
good morning, have a good morning, the best of the morning
Old Tweedsmuir would say, "Top o' the morning to you," as we walked to school.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.