Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trudgen
trudgen
['trʌdʒən]
danh từ
kiểu bơi trơtjơn (như) trudgen stroke


/'trʌdʤən/

danh từ
kiểu bơi trơtjơn ((cũng) trudgen stroke)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.