Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whatsoever
whatsoever
[,wɔtsou'eə]
phó từ
xem whatever


/,w tsou'e /

tính từ & danh từ
dạng nhấn mạnh của whatever

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whatsoever"
  • Words contain "whatsoever" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    biền biệt bạ

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.