Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
account payable


    Chuyên ngành kinh tế
khoản mục phải trả người bán
khoản mục phải trả người lớn
nợ phải trả
tài khoản phải trả
trái khoản
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
trương mục cho vay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.