Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
acuteness


acute·ness f12 BrE [əˈkjuːtnəs] ; NAmE [əˈkjuːtnəs] noun uncountable
Main entry:acutederived

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acuteness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.