Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ant-hill
ant-hill
['ænt'hil]
Cách viết khác:
ant-heap
['ænt'hi:p]
danh từ
tổ kiến


/'ænthil/ (ant-heap) /'ænthi:p/
heap) /'ænthi:p/

danh từ
tổ kiến

Related search result for "ant-hill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.