Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aquafortist
aquafortist
['ækwə'fɔ:tist]
danh từ
thợ khắc đồng (bằng nước axit)


/'ækwə'fɔ:tist/

danh từ
thợ khắc đồng (bằng nước axit)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.