Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barley-sugar
barley-sugar
['bɑ:li,∫ugə]
danh từ
đường lúa mạch; kẹo mạch lúa


/'bɑ:li'ʃugə/

danh từ
đường lúa mạch; kẹo mạch lúa

Related search result for "barley-sugar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.