Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
bat a thousand


bat a ˈthousand idiom
(NAmE, informal)to be very successful
He's made another sale? He's really batting a thousand!
Main entry:batidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.