Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bathyscaph


noun
navigable deep diving vessel for underwater exploration
Syn:
bathyscaphe, bathyscape
Hypernyms:
submersible


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.