Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
burgrass


noun
a grass of the genus Cenchrus
Syn:
bur grass
Hypernyms:
grass
Hyponyms:
buffel grass, Cenchrus ciliaris, Pennisetum cenchroides
Member Holonyms:
Cenchrus, genus Cenchrus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.