Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inapplicableness
inapplicableness
[in'æplikəblnis]
Cách viết khác:
inapplicability
['in,æplikə'biliti]
như inapplicability


/'in,æplikə'biliti/ (inapplicableness) /in'æplikəblnis/

danh từ
tính không thể áp dụng được, tính không thể ứng dụng được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.