Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incompatibleness
incompatibleness
[,inkəm'pætəblnis]
Cách viết khác:
incompatibility
['inkəm,pætə'biliti]
như incompatibility


/'inkəm,pætə'biliti/ (incompatibleness) /,inkəm'pætəblnis/

danh từ
tính không hợp, tính không tương hợp, tính kỵ nhau
tính xung khắc, tính không hợp nhau
incompatibility of temper tính không hợp nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.