Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reflect
reflect
[ri'flekt]
ngoại động từ
phản chiếu; phản xạ, phản hồi, bức xạ
to reflect light
phản chiếu ánh sáng
to reflect sound
dội lại âm thanh
phản ánh; cho thấy bản chất của; tương ứng với
their actions reflect their thoughts
hành động của họ phản ánh tư tưởng họ
mang lại (hành động, kết quả...)
the result reflects credit upon his family
kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta
(từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lại
to reflect the corner of the paper
gấp mép giấy lại
làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín
to reflect on someone's honour
làm ai mang tai mang tiếng
chỉ trích, chê trách, khiển trách
to reflect on somene's
chỉ trích ai
to reflect upon someone's conduct
chỉ trích tư cách của ai
suy nghĩ sâu về, ngẫm nghĩ về (các sự kiện đã qua)
nội động từ
(+ on, upon) suy nghĩ, ngẫm nghĩ
to reflect upon what answers to make
suy nghĩ nên trả lời thế nào
reflect (well/badly..) on somebody/something
làm rạng danh/ô danhánh xạ, phản xạ, suy nghĩ

/ri'flekt/

ngoại động từ
phản chiếu, phản xạ, dội lại
to reflect light phản chiếu ánh sáng
to reflect sound dội lại âm thanh
phản ánh
their actions reflect their thoughts hành động của họ phản ánh tư tưởng họ
mang lại (hành động, kết quả...)
the result reflects credit upon his family kết quả ấy mang lại tiếng tốt cho gia đình anh ta
(từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lại
to reflect the corner of the paper gấp mép giấy lại

nội động từ ( on, upon)
suy nghĩ, ngẫm nghĩ
to reflect upon what answers to make suy nghĩ nên trả lời thế nào
làm hại lây, làm xấu lây, làm mang tiếng, làm mất uy tín
to reflect on someone's honour làm ai mang tai mang tiếng
chỉ trích, chê trách, khiển trách
to reflect on somene's chỉ trích ai
to reflect upon someone's conduct chỉ trích tư cách của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reflect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.