Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scientist

scientist
['saiəntist]
danh từ
nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
người theo thuyết khoa học vạn năng


/'saiəntist/

danh từ
nhà khoa học; người giỏi về khoa học tự nhiên
người theo thuyết khoa học vạn năng

Related search result for "scientist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.