Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
specialist
specialist
['spe∫əlist]
danh từ
chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa
an eye specialist
bác sĩ chuyên khoa mắt


/'speʃəlist/

danh từ
chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa
eye specialist bác sĩ chuyên khoa mắt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "specialist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.