Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spend

spend
[spend]
ngoại động từ spent
tiêu, chi tiêu (tiền)
she's spent all her money
bà ta đã tiêu hết sạch tiền
sử dụng (thời gian...) vào một mục đích
to spend time in reading
dùng thời giờ vào việc đọc
sử dụng cái gì đến cùng kiệt; làm kiệt quệ cái gì
I've spent all my energy on this
tôi đã bỏ hết công sức vào việc này
they went on firing until they had spent all thier ammunition
họ tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn
tiêu thời gian, dùng thời giờ, trải qua, sống qua (một khoảng thời gian)
to spend the holidays by the seaside
qua những ngày nghỉ ở bờ biển
to spend a sleepless night
qua một đêm không ngủ
làm dịu đi, làm nguôi đi, làm hết đà; làm hết, làm kiệt, tiêu phí
his fury was spent
cơn giận của hắn đã nguôi
anger spends itself
cơn giận nguôi đi
the storm has spent itself
cơn bão đã dịu đi
to spend one's energy
tiêu phí nghị lực
(hàng hải) gãy; mất (cột buồm)
spend the night with somebody
đi đêm với ai
spend a penny
(thông tục) vào nhà vệ sinh; đi giải
nội động từ
tiêu pha, tiêu tiền
tàn, hết
candles spend fast in draught
nến đốt ở chỗ gió lùa chóng hết
đẻ trứng (cá)tiêu (dùng)

/spend/

ngoại động từ spent
tiêu, tiêu pha
dùng (thì giờ...), tốn
to spend time in reading dùng thì giờ vào việc đọc
qua, sống qua
to spend the holidays by the seaside qua những ngày nghỉ ở bờ biển
to spend a sleepless night qua một đêm không ngủ
làm dịu đi, làm nguôi đi, làm hết đà; làm hết, làm kiệt, tiêu phí
his fury was spent cơn giận của hắn đã nguôi
anger spends itself cơn giận nguôi đi
the storm has spent itself cơn bão đã dịu đi
to spend one's energy tiêu phí nghị lực
(hàng hải) gãy; mất (cột buồm)

nội động từ
tiêu pha, tiêu tiền
tàn, hết
candles spend fast in draught nên đốt ở chỗ gió lùa chóng hết
đẻ trứng (cá) !to spend a penny
(thông tục) đi đái; đi ỉa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.