Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
topic

topic
['tɔpik]
danh từ
đề tài, chủ đề (của một cuộc hội thảo, nói chuyện..)
the topic of the day
vấn đề thời sự
a topic of conversation
chủ đề của cuộc trò chuyện


/'tɔpik/

danh từ
đề tài, chủ đề
the topic of the day vấn đề thời sự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "topic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.