Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ugly





ugly


ugly

Something that is ugly is not nice to look at.

['ʌgli]
tính từ
xấu xí; khó chịu (khi nhìn, nghe thấy)
as ugly as sin
xấu như ma
to grow ugly
xấu đi
xấu xa, đáng sợ, gở; thù địch, đe doạ
ugly news
tin xấu, tin gở
ugly weather
tiết trời xấu
an ugly customer
(thông tục) một gã khó chơi
an ugly duckling
người thoạt đầu không đáng tin tưởng lắm, nhưng dần dần làm được những việc đáng khâm phục đến nỗi không ngờ; người có tài ngầm


/'ʌgli/

tính từ
xấu, xấu xí
as ugly as sin xấu như ma
to grow ugly xấu đi
xấu, xấu xa, khó chịu; đáng sợ
ugly news tin xấu
ugly weather tiết trời xấu
an ugly customer (thông tục) một đứa xấu; một thằng đáng sợ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ugly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.