Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
width

width
[widθ]
danh từ
tính chất rộng
a road of great width
con đường rộng
bề rộng, bề ngang
10 metres in width
rộng 10 mét
khổ (vải)
double width
khổ dôi
to join two widths of cloth
nối hai khổ vải
(nghĩa bóng) tính chất rộng rãi
width of mind
óc rộng rãi
width of views
quan điểm rộng rãichiều rộng; vĩ độ
reduced w. độ rộng rút gọn

/wid /

danh từ
tính chất rộng
a road of great width con đường rộng
bề rộng, bề ngang
10 metres in width rộng 10 mét
khổ (vi)
double width khổ dôi
to join two widths of cloth nối hai khổ vi
(nghĩa bóng) tính chất rộng r i
width of mind óc rộng r i
width of views quan điểm rộng r i

Related search result for "width"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.