Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 4 丿 phiệt, triệt [9, 10] U+4E58
乘 thừa, thặng
cheng2, sheng4
 1. (Động) Cưỡi, đóng. ◎Như: thừa mã đóng xe vào ngựa.
 2. (Động) Lên. ◇Sử Kí : Lệnh giáp tốt giai phục, sử lão nhược nữ tử thừa thành , 使 (Quyển bát thập nhị, Điền Đan truyện ) Sai quân sĩ mang áo giáp đều nấp kín, để những người già yếu, đàn bà con gái lên thành.
 3. (Động) Đi, ngồi, đáp (xe cộ, tàu bè ...) Như thừa chu đi thuyền, thừa phù đi bè.
 4. (Động) Nhân, lợi dụng. ◎Như: thừa phong phá lãng lợi dụng gió rẽ sóng, thừa thắng truy kích thừa thắng đuổi đánh.
 5. (Động) Tiến công, truy kích, đuổi theo. ◇Sử Kí : Sở binh bất lợi, Hoài Âm Hầu phục thừa chi, đại bại Cai Hạ , , (Quyển bát, Cao Tổ bản kỉ ) Quân Sở không thắng nổi, Hoài Âm Hầu tiến lên, đánh quân Sở đại bại ở Cai Hạ.
 6. (Danh) Tính nhân. ◎Như: thừa pháp phép tính nhân.
 7. (Danh) Bực. Phật học chia bực cao bực thấp. ◎Như: tiểu thừa bực tu chỉ tự độ được mình, cũng như cỗ xe nhỏ chỉ chở được mình, đại thừa bực tu đã tự độ mình lại độ cho người. ◎Như: cỗ xe lớn chở được nhiều người. Nhà Đường bàn thơ, người nào ý tứ cao kì, gọi là thượng thừa cũng bắt chước nghĩa ấy.
 8. Một âm là thặng. (Danh) Cỗ xe, xe bốn ngựa kéo gọi là một thặng. Đời xưa đánh nhau bằng xe, tính thuế ruộng ra lính, cho nên tính số thuế ruộng cũng gọi là thặng. ◎Như: thiên thặng chi quốc nước có số nghìn cỗ xe, bách thặng chi gia nhà có trăm cỗ xe.
 9. (Danh) Bốn. ◎Như: sách Mạnh Tử nói phát thặng thỉ nhi hậu phản bắn bốn tên rồi sau trở lại.
 10. (Danh) Sách vở, những sách ghi chép mọi việc. ◎Như: Tấn chi thặng sách chép việc nước Tấn, gia thặng gia phả.
 11. (Giới) Nhân lúc. ◎Như: thừa hứng nhi lai nhân hứng mà lại.

陪乘 bồi thặng
三乘 tam thừa
乘興而來 thừa hứng nhi lai
乘虛 thừa hư
乘方 thừa phương
乘風破浪 thừa phong phá lãng
乘令 thừa lệnh
乘涼 thừa lương
乘除 thừa trừ
史乘 sử thặng
大乘 đại thừaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.