Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
printer access protocolPrinter Access Protocol

(networking, protocol, printer)   (PAP) A protocol used in Mac OS Appletalk to provide bi-directional communication between PostScript printers and the client computer.

Last updated: 1999-03-02
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.