Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bufflehead


noun
small North American diving duck;
males have bushy head plumage
Syn:
butterball, dipper, Bucephela albeola
Hypernyms:
duck
Member Holonyms:
Bucephala, genus Bucephala


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.