Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
caudal vertebra


noun
one of 4 vertebrae in the human coccyx
Syn:
coccygeal vertebra
Hypernyms:
vertebra
Part Holonyms:
coccyx, tail bone


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.