Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Guarnerius


noun
1. Italian violin maker and grandson of Andrea Guarneri (1687?-1745)
Syn:
Guarneri, Guarnieri, Guiseppe Guarneri
Instance Hypernyms:
violin maker
2. founder of a family of Italian violin makers (1626?-1698)
Syn:
Guarneri, Guarnieri, Andrea Guarneri
Instance Hypernyms:
violin maker
3. a violin made by a member of the Guarneri family
Hypernyms:
violin, fiddle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.