Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Silurus


noun
type genus of the Siluridae: catfishes
Syn:
genus Silurus
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Siluridae, family Siluridae
Member Meronyms:
European catfish, sheatfish, Silurus glanis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.