Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
kilderkin


noun
an obsolete British unit of capacity equal to 18 Imperial gallons
Hypernyms:
British capacity unit, Imperial capacity unit
Part Meronyms:
firkin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.