Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
lienal artery


noun
an artery that originates from the celiac trunk and supplies blood to the spleen
Syn:
splenic artery, arteria lienalis
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
spleen, lien


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.