Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
islamise
islamise
['izləmaiz]
Cách viết khác:
islamize
['izləmaiz]
như islamize


/'izləmaiz/ (Islamise) /'izləmaiz/

ngoại động từ
làm cho theo đạo Hồi, làm cho phù hợp với đạo Hồi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "islamise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.