Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lupin
lupin
['lu:pin]
Cách viết khác:
lupine
['lu:pin]
danh từ
(thực vật học) đậu lupin


/'lu:pin/

danh từ
(thực vật học) đậu lupin ((cũng) lupine)

Related search result for "lupin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.