Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-stand
news-stand
['nju:zstænd]
danh từ
như bookstall


/'nju:zʃi:t/

danh từ
quán bán báo, quầy bán báo

Related search result for "news-stand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.