Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pedagogic
pedagogic
[,pedə'gɔdʒik]
Cách viết khác:
pedagogical
[,pedə'gɔdʒikl]
tính từ
sư phạm, giáo dục


/,pedə'gɔdik/ (pedagogical) /,pedə'gɔdikəl/

tính từ
sư phạm

Related search result for "pedagogic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.