Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
professional golfer


noun
someone who earns a living by playing or teaching golf
Syn:
golf pro
Hypernyms:
golfer, golf player, linksman


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.