Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sext
sext
[sekst]
Cách viết khác:
sexte
[sekst]
danh từ
(tôn giáo) kinh chính ngọ


/sekst/ (sexte) /sekst/

danh từ
(tôn giáo) kinh chính ngọ

Related search result for "sext"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.