Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
standing order


noun
a rule of order permanently in force
Hypernyms:
order, rules of order, parliamentary law, parliamentary procedure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.