Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
subwoofernoun
a loudspeaker that is designed to reproduce very low bass frequencies
Hypernyms:
loudspeaker, speaker, speaker unit, loudspeaker system, speaker system


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.