Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
temporal
temporal
['tempərəl]
tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) thời gian; biểu thị thời gian
temporal concept
khái niệm thời gian
temporal junctions
các liên từ thời gian
(thuộc) trần tục, (thuộc) thế tục
the temporal power of the pope
quyền thế tục của giáo hoàng
(giải phẫu) (thuộc) thái dương
temporal artery
động mạch thái dương
danh từ
xương thái dương


/'tempərəl/

tính từ
(thuộc) thời gian
temporal concept khái niệm thời gian
(thuộc) trần tục, (thuộc) thế tục; (thuộc) thế gian
the temporal power of the pope quyền thế tục của giáo hoàng

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) thái dương

danh từ
xương thái dương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "temporal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.