Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
uninquiring


adjective
1. not inquiring
Syn:
uninquisitive
Ant:
inquiring
2. deficient in curiosity
Syn:
uninquisitive
Similar to:
incurious


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.