Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silesia
silesia
[sai'li:ziə]
danh từ
vải xilêzi (thứ vải mỏng để viền và làm màn cửa)


/sai'li:ziə/

danh từ
vải xilêzi (thứ vải mỏng để viền và làm màn cửa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "silesia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.