Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abandonment
abandonment
[ə'bændənmənt]
danh từ
sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi, sự ruồng bỏ
tình trạng bị bỏ rơi, tình trạng bị ruồng bỏ
sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả(Tech) bỏ, từ bỏ (d)

/ə'bændənmənt/

danh từ
sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi, sự ruồng bỏ
tình trạng bị bỏ rơi, tình trạng bị ruồng bỏ
sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abandonment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.