Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abiogenous
abiogenous
[,eibai'ɔdʒinəs]
tính từ
(sinh vật học) phát sinh tự nhiên


/,eibai'ɔdʤiəns/

tính từ
(sinh vật học) phát sinh tự nhiên

Related search result for "abiogenous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.