Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ablush
ablush
[ə'blʌ∫]
tính từ & phó từ
thẹn đỏ mặt


/ə'blʌʃ/

tính từ & phó từ
thẹn đỏ mặt

Related search result for "ablush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.