Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
about-sledge
about-sledge
[ə'baut'sledʒ]
danh từ
(kỹ thuật) búa tạ


/ə'baut,sledʤ/

danh từ
(kỹ thuật) búa tạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.