Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abusive
abusive
[ə'bju:siv]
tính từ
lạm dụng
lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
abusive words
những lời chửi rủa, những lời sỉ nhục
lừa dối, lừa gạt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ


/ə'bju:siv/

tính từ
lạm dụng
lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
abusive words những lời chưởi rủa, những lời sỉ nhục
lừa dối, lừa gạt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abusive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.