Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
achievable
achievable
[ə't∫i:vəbl]
tính từ
có thể đạt được, có thể thực hiện được
an achievable task
nhiệm vụ có thể thực hiện được
achievable results
kết quả có thể đạt được


/ə'tʃi:vəbl/

tính từ
có thể đạt được, có thể thực hiện được
an achievable task nhiệm vụ có thể thực hiện được
achievable results kết quả có thể đạt được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "achievable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.