Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acolyte
acolyte
['ækəlait]
danh từ
(tôn giáo) thầy tu cấp dưới, thầy dòng, thầy tăng
người theo hầu


/'ækəlait/

danh từ
(tôn giáo) thầy tu cấp dưới, thầy dòng, thầy tăng
người theo hầu

Related search result for "acolyte"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.