Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acquest




acquest
[æ'kwest]
danh từ
vật kiếm được, của cải làm ra
(pháp lý) của làm ra (không do thừa kế)


/æ'kwest/

danh từ
vật kiếm được, của cải làm ra
(pháp lý) của làm ra (không do thừa kế)

Related search result for "acquest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.