Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acquisitive
acquisitive
[ə'kwizitiv]
tính từ
thích trữ của, hám lợi
có thể học hỏi, có khả năng tiếp thu, có khả năng lĩnh hội


/ə'kwizitiv/

tính từ
thích trữ của, hám lợi
có thể học hỏi, có khả năng tiếp thu, có khả năng lĩnh hội

Related search result for "acquisitive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.